top of page

Privacyverklaring

Algemeen
Bij Vrijburg Textiel Service staat privacy hoog in het vaandel. Wij willen hierom ook transparant zijn naar de klant toe omtrent het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van onze klanten. Als gevolg van de Algemene Verordening Gegevensbescherming richtlijn, heeft Vrijburg Textiel Service haar privacybeleid conform deze AVG-richtlijn aangepast. In ons privacybeleid kunt u vinden welke persoonsgegevens wij verzamelen, verwerken en hoelang wij deze bewaren. Ook is terug te vinden waarvoor deze persoonsgegevens worden gebruikt door Vrijburg Textiel Service.

Beheerder van persoonsgegevens
Vrijburg Textiel Service is de beheerder van de persoonsgegevens die klanten aan Vrijburg Textiel Service doorgeven. Vrijburg Textiel Service is verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van de klant, krachtens het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

 

Gegevens van de beheerder zijn:
Vrijburg Textiel Service
Productweg 5a
4378 PG Vlissingen
Nederland

Telefoon: 0118 – 47 34 84
E-mailadres: info@vrijburgtextiel.nl
Website: www.vrijburgtextiel.nl

 

Welke gegevens
Indien de klant ervoor heeft gekozen de gegevens aan Vrijburg Textiel Service te verstrekken, worden de volgende categorie persoonsgegevens door Vrijburg Textiel Service verzameld en verwerkt:

 • (Bedrijfs)naam

 • Achternaam

 • Adres

 • Postcode

 • Woonplaats

 • Land

 • Telefoonnummer

 • Mobiel nummer

 • E-mailadres

 • BTW-nummer (bij zakelijke relaties)

 • Rekeningnummer

 • Kvk-nummer

 • Transactiegegevens

 • Transactiehistorie


Opslag van persoonsgegevens
De door de klant verstrekte en door Vrijburg Textiel Service verzamelde gegevens worden opgeslagen binnen Europese Economische Ruimte, namelijk in Nederland, te weten in Vlissingen. Dit is de locatie en het adres van Vrijburg Textiel Service.
Alle door Vrijburg Textiel Service verzamelde en opgeslagen persoonsgegevens van klanten worden versleuteld bewaard. Hierdoor kan de klant er zeker van zijn dat zijn persoonsgegevens op de juiste en veilige manier worden verwerkt en bewaard.

 

Gebruik van persoonsgegevens
De door de klant verstrekte en door Vrijburg Textiel Service verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan:

 • het opmaken en opsturen van facturen voor de klant

 • het opmaken en versturen van offertes voor de klant

 • het versturen van nieuwsbrieven

 • het inzien van de transactiehistorie

 • het bellen van de klant indien dit nodig is voor het uitvoeren van de dienstverlening

 • goederen en diensten bij de klant af te leveren

 • werkzaamheden bij de klant op locatie te kunnen uitvoeren

 • de klant te informeren over de eventuele wijzigingen van producten of diensten


Toegang tot persoonsgegevens
De door de klant verstrekte en door Vrijburg Textiel Service verzamelde gegevens worden gedeeld binnen de onderneming van Vrijburg Textiel Service. Vrijburg Textiel Service zal de gegevens van zijn klanten nooit doorsturen, verkopen of ruilen aan of met derden buitenom Vrijburg Textiel Service voor marketingdoeleinden. Gegevens die worden doorgestuurd aan derden, worden enkel gebruikt om u te voorzien van de door Vrijburg Textiel Service verstrekte diensten.


Juridische grondslag voor verwerking van persoonsgegevens
Voor elke specifieke verwerking van persoonsgegevens welke Vrijburg Textiel Service van haar klanten verzamelt, ontvangt de klant van Vrijburg Textiel Service bericht of de overdracht van de specifieke persoonsgegevens wettelijk verplicht of vereist is om een overeenkomst te sluiten en of het een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn in geval de klant hiervan wil afwijken.


Bewaartermijn
De door Vrijburg Textiel Service verzamelde en verwerkte persoonsgegevens worden bewaard zolang de klant een actieve klant is en het bewaren van de persoonsgegevens noodzakelijk is. Hierbij hanteert Vrijburg Textiel Service conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming drie fases, te weten de gebruiksfase, archiveringsfase en de fase waarin de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn.

 

De gebruiksfase is de periode waarin Vrijburg Textiel Service de gegevens nodig heeft. Vrijburg Textiel Service verwerkt de persoonsgegevens voor het bereiken van de verwerkingsdoel(en). In deze fase zal Vrijburg Textiel Service de persoonsgegevens nog niet te bewaren of archiveren.

 

De archiveringsfase is de periode waarin Vrijburg Textiel Service de persoonsgegevens misschien nog nodig heeft of waarin Vrijburg Textiel Service de persoonsgegevens archiveert. In deze fase bewaart Vrijburg Textiel Service gegevens om administratieve redenen of wettelijke voorschriften.

 

De fase waarin de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn is de fase waarin Vrijburg Textiel Service de persoonsgegevens niet langer bewaart, zijnde in de vorm van persoonsgegevens. Vrijburg Textiel Service zal de persoonsgegevens wissen, vernietigen of anonimiseren, tenzij in wet- en regelgeving een wettelijke bewaartermijn is vastgelegd. Het wettelijke bewaartermijn in Nederland is in verband met boekhoudregels zeven jaar.

 

Indien Vrijburg Textiel Service de persoonsgegevens van de klant niet meer nodig heeft, zal Vrijburg Textiel Service de persoonsgegevens geanonimiseerd bewaren voor een periode van minimaal zeven jaar ten behoeve van de boekhoudkundige verplichtingen.

Indien het niet meer noodzakelijk is om de persoonsgegevens van de te bewaren, worden de persoonsgegevens, na het bewaartermijn, op nauwkeurige wijze vernietigd.

 

Rechten van de klant
Recht op toegang
De klant heeft op elk moment het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens die Vrijburg Textiel Service over de klant heeft en bewaart. Hiervoor kan de klant via e-mail contact opnemen met Vrijburg Textiel Service waarna Vrijburg Textiel Service de persoonsgegevens van de betreffende klant per e-mail aan deze klant zal verschaffen.

 

Recht op correctie
De klant heeft op elk moment het recht om informatie welke niet aanwezig of niet compleet is in het systeem van Vrijburg Textiel Service, aan te vullen met nieuwe respectievelijk juiste informatie.

 

Recht op verwijdering
De klant heeft op elk moment het recht om de door Vrijburg Textiel Service van de betreffende klant verzamelde en verwerkte persoonsgegevens te verwijderen of te laten verwijderen. Dit kan ten alle tijden, behalve in de onderstaande omstandigheden:

 • de klant heeft een openstaande opdracht of bestelling die niet of niet gedeeltelijk is afgerond of verzonden;

 • de klant heeft een lopende zaak met Vrijburg Textiel Service;

 • de klant heeft een openstaand en nog niet afgewikkelde schuld bij Vrijburg Textiel Service, ongeacht de betalingswijze ervan;

 • de klant heeft zich verdacht gemaakt door in het verleden de diensten van Vrijburg Textiel Service te hebben misbruikt of de diensten van Vrijburg Textiel Service nog steeds misbruikt;

 • indien de klant een aankoop heeft gedaan bij Vrijburg Textiel Service, worden de persoonsgegevens van de klant bewaard in verband met de transactie van de klant conform de Nederlandse boekhoudregels.

 

Recht om bezwaar te maken tegen verwerking 
De klant heeft op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Vrijburg Textiel Service, op grond van gerechtvaardigd belang. Vrijburg Textiel Service zal de persoonsgegevens van de klant niet meer blijven verzamelen en verwerken, tenzij Vrijburg Textiel Service op basis van een rechtsgrondslag aan kan tonen dat het belang van het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens voor het proces zwaarder wegen dan de rechten en belangen van de klant of als gevolg van een juridische procedure.

 

Recht om bezwaar tegen direct marketing
De klant heeft op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door Vrijburg Textiel Service, die worden gebruikt voor direct marketing; met inbegrip van profielanalyse voor directe marketingdoeleinden. Indien de klant niet langer benaderd wil worden door Vrijburg Textiel Service middels direct marketing, kan de klant de afmeldinstructies volgen welke in elke marketingmail te vinden zijn.


Recht op restrictie
De klant heeft op elk moment het recht om Vrijburg Textiel Service te verzoeken de verzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de klant te beperken, onder de volgende omstandigheden:

 • indien de klant bezwaar maakt tegen de verzameling en verwerking van persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang;

 • indien de klant een claim heeft ingediend op basis van incorrectheid of incompleetheid van de persoonsgegevens van de klant bij Vrijburg Textiel Service. Hierbij zal Vrijburg Textiel Service elke verwerking van de persoonsgegevens beperken in afwachting van de verificatie van de accuraatheid en volledigheid van de persoonsgegevens;

 • indien de verwerking van de persoonsgegevens door Vrijburg Textiel Service onwettig is, kan de klant Vrijburg Textiel Service verzoeken om beperking van de verwerking van de persoonsgegevens van de klant;

 • indien Vrijburg Textiel Service de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, maar de klant de persoonsgegevens nodig heeft in verband met een door de klant ingediende juridische procedure.


Uitoefening van het recht
De klant kan ten alle tijden zijn recht uitoefenen. Vrijburg Textiel Service vindt privacy erg belangrijk en wijdt hier veel tijd aan. Voor alle vragen en opmerking met betrekking tot privacy kan de klant Vrijburg Textiel Service ten alle tijden per e-mail benaderen via info@vrijburgtextiel.nl.


Toezichthoudende autoriteit
In gevallen wanneer de klant van mening is dat Vrijburg Textiel Service bij de verzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de betreffende klant incorrect is geweest, kan de klant ten alle tijden contact opnemen met Vrijburg Textiel Service. De klant heeft hiernaast ook het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthoudende autoriteit, zijnde Autoriteit Persoonsgegevens.


Toekomstige wijzigingen
Vrijburg Textiel Service is constant bezig met het zo goed en zo transparant mogelijk implementeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Echter kan het voorkomen dat de privacyverklaring van Vrijburg Textiel Service bijgewerkt dient te worden. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd beschikbaar zijn op de website van Vrijburg Textiel Service (www.vrijburgtextiel.nl/privacyverklaring). Alle toekomstige wijzigingen zullen zo snel mogelijk worden bijgewerkt in de meest recente versie van de privacyverklaring.

 • Facebook Black Round
bottom of page